Вівторок, 28.01.2020, 19:50 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 17 [13]
Випуск 18 [11]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Мітюшкіна Христина Сергіївна, Зарагулова Анастасія Іллівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. – 2019. - Вип. 18. - С. 86-97

  Мітюшкіна Христина Сергіївна
  кандидат економічних наук, доцент, Маріупольський державний університет

  Зарагулова Анастасія Іллівна
  здобувач ступеня вищої освіти «Магістр», Маріупольський державний університет

  Інституційні засади екологічного управління України та Польщі

  DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-18-86-97

  [ заватажити pdf (519.52 Kb) ]

  С. 86-97

  Анотація
  До найбільш гострих протиріч, що мають нині глобальний характер, відносяться проблеми між суспільством і природою. Суть проблем між суспільством і природою визначається постійно зростаючою потребою суспільного виробництва в природних ресурсах і прогресуючому погіршенні умов життєдіяльності людини. Управління природокористуванням є лише одним із зрізів, або аспектів більш широкої проблеми - раціоналізації господарювання, і основним суб’єктом господарювання, на рівні якого повинна вирішуватися ця проблема, є підприємство-природокористувач.
  Використання всього спектру інструментів як адміністративного, так і особливо економічного характеру підвищує ефективність державного регулювання в сфері природокористування, і забезпечує досягнення екологічної безпеки регіонального розвитку. Метою екологічного управління є зменшення деструктивного впливу виробничих процесів на навколишнє середовище, зниження ресурсо- та енергоємності продукції, загальне підвищення ефективності використання природних ресурсів. Формування ефективного механізму управління природокористуванням в Україні потребує дослідження зарубіжного досвіду.
  Статтю було присвячено вивченню інституційних засад екологічного управління України та Польщі. Досліджено особливості польської системи екологічного управління. Виявлено важливі аспекти екологічного управління Польщі, до яких відносять: нормування якості елементів довкілля; нормування якості палива; нормування викидів шкідливих речовин; ліцензування виробничої діяльності; планування і поділ території на зони. Проведено порівняння систем управління довкіллям та загальні принципи діяльності держави в галузі навколишнього середовища України й Польщі. Розглянуто ринкові регулятори природокористування, які використовуються в Польщі.
  Визначено основні пріоритети охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів в Україні. Упорядковано нормативно-правову базу екологічного регулювання за рахунок виділення таких блоків: конституційне, еколого-правове та міжнародне. Існуюча система методів управління природними ресурсами в Україні включає адміністративні, економічні та ринкові методи. В статті систематизовано методи управління природними ресурсами з виокремленням стимулюючих, примусових, підтримуючих та ринкових функцій. Ґрунтуючись на польському досвіді визначено напрямки вдосконалення екологічного управління в Україні.

  Ключові слова: природні ресурси, природокористування, державне екологічне управління, механізм управління природними ресурсами, бізнес-адміністрування природокористування, natural resources, nature management, state ecological management, mechanism of natural resources management, business administration of nature management..

  Список використаної літератури

  1. Степановских А. С. Экология : учеб. / А. С. Степановских. – Москва : Юнити-Дана, 2001. - 703 с.
  2. Екологія : навч. посіб. / В. А. Андронов и др. – Харків : ХНАДУ, 2008. - 394 с.
  3. Юридичний словник онлайн. Юридичні терміни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kodeksy.com.ua/dictionary.htm
  4. Екологічне право : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Завгородняю. – Суми : УАБС НБУ, 2010. - 120 с.
  5. Денисов В.В. Экологические основы природопользования : учеб. пособие / В. В. Денисов, Е. С. Кулакова, И. А. Денисова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 457 с.
  6. Антонюк У.В. Державно-правовий механізм охорони довкілля в Україні і Польщі: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / У. В. Антонюк // Університетські наукові записки. - 2011. - № 4. - С. 201-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_4_30
  7. Гіндес О.Г. Елементи економічного механізму природокористування [Електронний ресурс] / О. Г. Гіндес // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 9. - С. 89-92. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_9_26
  8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Electronic resource] // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1997. – Nr 78. – Poz. 483. – Mode of access : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483
  9. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року [Електронний ресурс] : Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
  10. Конституція України [Електронний ресурс] : редакція від 21.02.2019, підстава - 2680-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
  11. Якушенко Л. Аналіз досвіду Європейського співробітництва щодо формування і втілення інституцій та інструментів екологічної політики : аналітична записка [Електронний ресурс] / Л. Якушенко // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://uz.niss.gov.ua/articles/840/
  12. Ochrona środowiska 2018 [Electronic resource] / D. Bochenek, M. Dzik, A. Gorska, et al. – Warszawa, 2018. - 217 с. - Mode of access : https://stat.gov.pl › gfx › defaultaktualnosci › ochrona_srodowiska_2018
  13. Завгородня Т. Удосконалення інструментів економічного механізму охорони навколишнього природного середовища (На прикладі Донецької області) / Т. Завгородня // Економіка України. - 2000. - № 12. - С. 67-70
  14. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Мітюшкіна Х. С. Інституційні засади екологічного управління України та Польщі / Х. С. Мітюшкіна, А. І. Зарагулова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Екологія. – 2019. – Вип. 18. – С. 86-97.

  Harvard Referencing Style
  Mitiushkina, K. and Zarahulova, A. 2019. Institutional framework of environmental management of Ukraine and Poland. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 18, s. 86-97.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (11.12.2019)
  Переглядів: 20 | Теги: business administration of nature, природокористування, природні ресурси, nature management, механізм управління природними ресу, державне екологічне управління, mechanism of natural resources mana, natural resources, state ecological management, бізнес-адміністрування природокорис | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz