Четвер, 20.06.2024, 01:20 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Вимоги до публікацій | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Вимоги до публікацій
Меню сайту
Форма входу
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ
  Шановні автори! Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
  Інформація даного розділу оновлюється.
  Усі питання просимо з’ясовувати з відповідальним секретарем Серії
  Закрити
  Положення про наукові фахові видання МДУ

  Публічний договір про надання послуг з публікації творів у Виданні Маріупольського державного університету (2019)
  Публічний договір про надання послуг з публікації творів у Виданні Маріупольського державного університету (2016)
  Публічний договір про надання послуг з публікації творів у Виданні Маріупольського державного університету (2015)
  Шановні автори! Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
  Інформація даного розділу оновлюється.
  Усі питання просимо з’ясовувати з відповідальним секретарем Серії
  Закрити
  Додаток 1
  Для публікації статті необхідно відправити до редакції наступні матеріали:
  1) заповнену довідку про автора
  2) статтю;
  3) відскановану зовнішню рецензію;
  4) розширену анотацію статті англійською мовою (повинна містити: прізвище та ініціали автора; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом від 35 рядків та ключові слова);
  5) відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  скачати вимоги до публікацій


  1. Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам ДСТУ 7152:2010 до структури наукової статті. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

  - постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Під час аналізу у статті стану наукової розробки проблеми, а також у викладі основного матеріалу редколегія рекомендує авторам посилатися на публікації у попередніх випусках Вісника МДУ (за наявності відповідних досліджень);

  - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  - висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


  2. Публікація починається з класифікаційного індексу УДК, який розміщується окремим рядком, ліворуч перед ПІБ автора (авторів). Текст публікації повинен відповідати структурній схемі:

  - ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) у називному відмінку;

  - назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами;

  - анотація мовою тексту публікації (курсив) згідно з ДСТУ ГОСТ 7.9-2009;

  - перелік ключових слів з підзаголовком Ключові слова: (курсив);

  - основний текст статті;

  - бібліографічний список, оформлений згідно Вимогам до переліку використаних джерел;

  - дата надходження до редакції арабськими цифрами, після бібліографічного списку, ліворуч;

  - після тексту статті ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) англійською мовою;

  - назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами англійською мовою;

  - розширена анотація англійською мовою (курсив) (30-35 строк); для публікацій іншими мовами розширена анотація українською обов’язкова.

  Розширена анотація оформлюється згідно з «Рекомендаціями з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS», укладеними співробітниками групи з науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України (http://www.nbuv.gov.ua/node/931).

  - перелік ключових слів англійською мовою з підзаголовком Key words: (курсив);


  3. Вимоги до оформлення тексту:

  - матеріали подаються у друкованому вигляді (папір формату А4) та на електронному носії (компакт-диск, e-mail) в форматі Microsoft World 97-2003. Обсяг – від 12 до 18, включаючи рисунки, таблиці, список використаної літератури. Основний текст статті – шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5, поля дзеркальні: верхній – 25 мм, нижній – 25 мм, зсередини – 25 мм, ззовні – 25 мм., абзацний відступ – 10 мм; оформлюються згідно з ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

  - щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «-». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки»;

  - Вимоги до переліку використаних джерел


  4. Супровідні матеріали:

  - стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою (див. відповідний Зразок) із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, посади, місця роботи, наукового звання;

  - статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у роздрукованному та сканованому вигляді електронною поштою.


  5. Прийом статті до друку здійснюється за наявності таких документів:

  - текст статті (електронний та роздрукований варіанти за підписом автора (авторів), оформлений відповідно до встановлених вимог;

  - внутрішня рецензія (при необхідності);

  - відомості про автора (авторів) (авторська довідка) за підписом автора (авторів) у роздрукованному та сканованому виглядах;

  - згода на обробку персональних даних за підписом автора (кожного з авторів окремо). br>

  6. Редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, містять достовірну інформацію. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей, а також право опублікування, розповсюдження та використання матеріалів у науко метричних та наукових базах та ресурсах відкритого доступу, у мережі Інтернет (в рамках електронної бібліотеки МДУ). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.


  Зразок оформлення статті


  Зразок
  для авторів, що надсилають статті до редакції збірника наукових праць
  «Вісник Маріупольського державного університету»
  (скачати)


  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz