Вівторок, 23.04.2024, 15:10 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 19 [12]
Випуск 20 [15]
Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Економіка. – 2020. – Вип. 20. – С. 1-113.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 20
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Бондарчук Л. В.
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Економіка. – 2020. – Вип. 20. – С. 1-113.

  Бондарчук Л. В.
  кандидат економічних наук
  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

  Bondarchuk L.
  PhD in Economic Sciences
  Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

  [email protected]

  Особливості моделювання управлінського консультування в сучасних умовах

  Features of modeling of management consulting in modern conditions

  DOI 10.34079/2226-2822-2020-10-20-17-24

  [ download pdf ]

  С. 17-24

  Анотація
  В умовах сьогодення існує нагальна потреба в раціональному використанні коштів, засобів праці, різноманітних ресурсів шляхом визначення та впровадження дієвих механізмів системи управління на рівні підприємства, що актуально формує перелік та систему управлінського консультування та консалтингових послуг. Особливості сучасності створюють важливі інструменти та засоби взаємодії, на рівні надання консалтингових послуг, та елементи моделювання механізму використання управлінського консультування, чому і присвячено відповідні дослідження. Затребуваність консультантів з управління як експертів з інноваційного розвитку організацій, та створення особливих складових моделі надання управлінських послуг є важливою ознакою цієї сфери діяльності на рівні держави.

  In today's conditions, a major number of business structures in Ukraine use services of consulting companies, the main reasons are the ability to form a sequence of elements of the system of consulting model, necessity to provide confidential information to third party company, and also absence of previous experience of cooperation with consulting companies and low level of information about their activities in the media. That is why the spread of practice of using services of consulting companies in general and on issues of the organization of accounting work among national enterprises becomes especially relevant and important.
  In today's conditions there is an urgent need in the rational use of funds, means of labor and various resources by defining and implementing effective mechanisms of the management system at the level of the enterprise, which relevant form the list and the system of management consulting and consulting services. Features of modernity create important tools and means of interaction at the level of consulting services, and in particular the preparation of a consulting model and modeling elements of the mechanism of using management consulting, to which the relevant research is devoted.
  The demand of management consultants as experts of innovative development of organizations, and the creation of special components of the model of management services are the important features of this area of activity at the state level.
  Thus, the ultimate goal of consultancy and as a result of creating a model of consulting services is the help the client to make progressive changes in his organization. In Ukraine, where political, economic, social, technological changes occur quite chaotic, it is necessary to take into account that fact that people and organizations need not only changes but also stability and continuity. Finding a balance between changes and stability is one of the main tasks of a consultant.
  Thus, consulting modeling is a professional activity which consists in providing independent and objective advice and technical assistance by qualified specialists, enterprises, and organizations to individual entrepreneurs in order to assist them in identifying and researching management problems, finding their optimal solutions, methodology of implementing recommendations.

  Ключові слова: моделювання, техніка управління, консалтинг, консалтингові послуги, система управління, управлінське консультування, організація, консультант, бізнес-структура, елементи моделювання, modeling, management technique, consulting, consulting services, management system, management consulting, organization, consultant, business structure, modeling elements.

  Бібліографічний список

  Верба, В.А., 2011. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток. Київ: КНЕУ.

  Брінцева, О.Г., 2011. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом. Кандидат наук. Автореферат. Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

  Захарченко, Н.В., 2016. Організаційне проектування та впровадження управлінських інновацій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 7(1), c. 134–139.

  Охріменко, О.О. та Кухарук, А.Д., 2016. Міжнародний консалтинг . Київ: НТУУ «КПІ».

  Козаченко, С.В., Новицький, В.Є. та Довгий, О.С., 2006. Консалтинг у сучасній ринковій економіці. Київ: Арістей.

  References

  Verba, V.А., 2011. Upravlinske konsultuvannia: kontseptsiia, orhanizatsiia, rozvytok [Management consulting: concept, organization, development]. Кyiv: KNEU. (in Ukrainе).

  Brintseva, O.H., 2011. Pidvyshchennia efektyvnosti konsaltynhovoi diialnosti z upravlinnia personalom [Improving the efficiency of business consulting HR]. PhD. Abstract. Taras Shevchenko National University of Kyiv. (in Ukrainе).

  Zakharchenko, N.V., 2016. Orhanizatsiine proektuvannia ta vprovadzhennia upravlinskykh innovatsii [Organizational design and implementation of managerial innovations]. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 7(1), pp.134–139. (in Ukrainе).

  Okhrimenko, O.O. and Kukharuk, A.D., 2016. Mizhnarodnyi konsaltynh [International consulting] . Kyiv: NTUU «KPI». (in Ukrainе).

  Kozachenko, S.V., Novytskyi, V.Ie. and Dovhyyi, O.S., 2006. Konsaltynh u suchasnii rynkovii ekonomits [Consulting in modern market economy] . Kyiv: Aristei. (in Ukrainе).


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Бондарчук Л. В. Особливості моделювання управлінського консультування в сучасних умовах / Л. В. Бондарчук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2020. – Вип. 20. – С. 17-24.

  Harvard Referencing Style
  Bondarchuk, L., 2020. Osoblyvosti modeliuvannia upravlinskoho konsultuvannia v suchasnykh umovakh [Features of modeling of management consulting in modern conditions]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 20, pp. 17-24.

  Категорія: Випуск 20 | Додав: Marina (22.12.2020)
  Переглядів: 438 | Теги: техніка управління, елементи моделювання, організація, consulting services, Consulting, управлінське консультування, консультант, моделювання, система управління, бізнес-структура, консалтинг, Modeling, management consulting, management technique, management system, консалтингові послуги | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz