П`ятниця, 02.06.2023, 21:11 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Економіка
Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Категорії розділу
Випуск 23 [9]
Випуск 24 (2022) [2]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Савченко Марина Василівна, Щур Дмитро Анатолійович, Мазурук Олександр Володимирович
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 24.

  Савченко Марина Василівна
  завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор
  Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
  E-mail: [email protected]

  Щур Дмитро Анатолійович
  здобувач вищої освіти
  Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
  E-mail: [email protected]

  Мазурук Олександр Володимирович
  здобувач вищої освіти
  Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
  E-mail: [email protected]

  Розвиток експортного потенціалу вітчизняних підприємств АПК в контексті глобальної продовольчої проблеми

  DOI 10.34079/2226-2822-2022-12-24-14-31

  [ download pdf ]

  С. 14-31

  Анотація
  Статтю присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад розвитку експортного потенціалу агропромислових підприємств у контексті системної парадигми управління ним. В роботі визначені тенденції експортного потенціалу України щодо аграрної продукції. Обґрунтовано, що через лідерські позиції в експортному списку аграрних продуктів, питання розвитку, формування, управління та відтворення експортного потенціалу вітчизняним підприємствами АПК вельми актуальні. Авторами здійснено систематизацію підходів до визначення сутності «експортний потенціал підприємства», за результатами якої визначено квінтесенцію наукової концепції щодо сутності дослідженої категорії. Наукові положення квінтесенцію дозволили сформувати авторське визначення категорії «експортний потенціал підприємства». У статті обґрунтовано, що розвиток експортного потенціалу підприємства відбувається під впливом ендогенних та екзогенних факторів.
  Сформовано концептуальну модель системи управління експортним потенціалом підприємства АПК, важливим етапом якої є його оцінка. Досліджено існуючі підходи до оцінки рівня експортного потенціалу з визначенням їх переваг і недоліків. Сформовано науково-методичний підхід до оцінки експортного потенціалу підприємства з визначенням інтегрального показника експортного потенціалу підприємства. Ідентифікацію рівня інтегрального показника експортного потенціалу підприємства запропоновано здійснювати за шкалою, що була розроблена на основі шкали Харрінгтона. Зроблено висновки про необхідність апробації розробленого науково-методичного до оцінки експортного потенціалу підприємства для вітчизняних агропромислових підприємств.

  Ключові слова: потенціал, експортний потенціал, експорт, агропромислове підприємство, АПК, оцінка, концепція управління, науково-методичний підхід оцінки.

  Бібліографічний список

  Agronews.ua, 2022. Україна годує 400 млн людей у світі [Онлайн]. Доступно: <https://agronews.ua/news/ukrayina-goduye-400-mln-lyudej-u-sviti/>

  Анчишкін, А. І., 1986. Наука – техніка – економіка. Москва: Экономика. Доступно: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27623432>

  Волкова, І. М., 2012. Сучасні тенденції формування та розвитку агромаркетингу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького, Т. 14, 1(1), с. 117–121.
  Доступно: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvlnu_2012_14_1(1)__22.pdf>

  Волокодавова, Е. В., 2007. Экспортный потенциал промышленных предприятий: теория, методология, практика : монография. Самара : Самарский гос. экон. университет.

  Гаряча Агрополітика, 2022. Продовольча безпека України, або гасіння пожежі без жодної стратегії [онлайн]. Доступно: <https://agropolit.com/spetsproekty/953-prodovolcha-bezpeka-ukrayini-abo-gasinnya-pojeji-bez-jodnoyi-strategiyi>

  Головний сайт для агрономів, 2021. Аграрний сектор України: 30 незалежних років – погляд фахівців [онлайн]. Доступно: <https://superagronom.com/articles/536-agrarniy-sektor-ukrayini-30-nezalejnih-rokiv--poglyad-fahivtsiv>

  Гордєєва, Т. Ф., Лук’яненко, Д. Г., Поручник, А. М. та Антонюк, Л. Л., 2006. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія : в 2 т. Київ.

  Дружиніна, Л. В., 2010. Прогнозування експортного потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності. Актуальні проблеми економіки, 7, с. 246–252.

  Кисельова, О. М., 2001. Активізація експортного потенціалу України на російському напрямку. Кандидат наук. Дисертація. Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет.

  Климик, Г. В. та Петрик, С. В., 2009. Проблеми вдосконалення механізму управління експортною діяльністю підприємств сільськогосподарського машинобудування. Економіка та управління АПК: Збірник наукових праць, 1(66), с. 105–108. Доступно: <http://www.btsau.kiev.ua/ua/edition.php?read=831>

  Козьменко, С. М. та Колосок, С. І., 2010. Методичні підходи до оцінки експортного потенціалу інновацій машинобудування. Ефективна економіка [онлайн], 12. Доступно: <https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/53849/5/Kozmenko_Metodychni_pidkhody.pdf>

  Кузьмін, О. Є. та Мельник, О. Г., 2011. Діагностика потенціалу підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій, 1, с. 155–166.

  Мазаракі, А. А. Юхименеко, В. В. Гребельник, О. П. та ін., 2007. Управління експортним потенціалом України: монографія. В: Мазаракі А. А., ред. Київ : КНЕУ.

  Піддубна, Л. І., 2009. Експортний потенціал підприємств регіону: сутність, структура і проблеми диверсифікації. Вісник економіки транспорту і промисловості, 26, с. 125–133.

  Пономаренко, В. С. та Піддубна, Л. І., 2007. Конкурентоспроможність як імператив функціонування та розвитку сучасних економічних систем. В: Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія. ВД «ІНЖЕК».

  Попов, О. І., 1998. Підвищення ефективності формування і використання експортного потенціалу підприємств (На прикладі АПК Автономної Республіки Крим) . Кандидат наук. Автореферат. Сімферополь: Кримський державний аграрний університет.
  Доступно: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1999/99poiepp.zip>

  Портер, М. Е., 2000. Конкуренция: учебное пособие. Перевод с английского под ред. Я. В. Заблоцкого. М. : Издательский дом «Вильямс».

  Портер, М., 2005a. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Перевод с английского. М.: Альпина Бизнес Букс.

  Портер, М., 2005b. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Переклад с англ. М.: Альпина Бизнес Букс.

  Самуельсон, П. та Нордхаус, В., 1997. Економіка. Переклад з англ: М.: Біном.

  Скорнякова, Т. В., 2006. Експортний потенціал обробної промисловості України: управління процесом формування: монографія. К.: Наук. світ.

  Скоробогатова, Н. Є. та Грищенко, Є. С., 2017. Вплив інтеграційних процесів на управлінську політику зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» [онлайн], 14, с. 133–138. Доступно: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22311/1/EV2017_133-138.pdf>

  Солодковський, Ю. М., 2006. Моделі розвитку конкурентоспроможності експорту у сучасній системі світової торгівлі. В: Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія, у 2 т. К.: КНЕУ, т. 1, с. 163–195.

  Солоха, Д. В., 2016. Маркетингові важелі екологізації експортоорієнтованого сегменту збуту продукції металургійних підприємств України. Вісник економічної науки України [онлайн], 1(30), с. 134–138. Доступно: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106275>

  Трофімцева, О. В., 2022. Продовольча безпека світу і green recovery: завдання з зірочкою для українського АПК. [Інтервʼю EcoBusiness Group]. 12.04.2022. Доступно: <https://ecolog-ua.com/news/prodovolcha-bezpeka-svitu-i-green-recovery-zavdannya-z-zirochkoyu-dlya-ukrayinskogo-apk>

  Ус, Т. В., 2018. Сутність та аналіз методичних підходів до оцінки експортного потенціалу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки [онлайн], 22, с. 119–127. Доступно: <http://global-national.in.ua/archive/22-2018/24.pdf>

  Хом’яков, В. І., 2009. Формування стратегії зростання національної економіки. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки [онлайн], 24(1). Доступно: <http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/88276/84123>

  Хомич, О. В. та Манаєнко, І. М., 2020. Розвиток експортного потенціалу підприємства на європейському ринку. Проблеми економіки, 3(45), с. 133–138. Доступно: <https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-3_0-pages-133_138.pdf>

  Шершньова, З. Є., Черпак, А. Є. та Силантьєв, С. О., 2015. Інститут корпоративного управління в умовах інноваційної економіки: колективна монографія. КНЕУ, Київ.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Савченко М. В. Розвиток експортного потенціалу вітчизняних підприємств АПК в контексті глобальної продовольчої проблеми / М. В. Савченко, Д. А. Щур, О. В. Мазурук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. – 2022. – Вип. 24. – С. 14–31.

  Harvard Referencing Style
  Savchenko, M. V., Shchur, D. A. and Mazuruk, O. V., 2022. Rozvytok eksportnoho potentsialu vitchyznianykh pidpryiemstv APK v konteksti hlobalnoi prodovolchoi problemy [Development of the export potential of domestic agricultural enterprises in the context of the global food problem]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìka, 24, pp. 14–31.

  Категорія: Випуск 24 (2022) | Додав: Marina (31.12.2022)
  Переглядів: 31 | Теги: науково-методичний підхід оцінки, АПК, концепція управління, агропромислове підприємство, експортний потенціал, експорт, потенціал, оцінка | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Зробити безкоштовний сайт з uCoz